DISTRIBUIȚI
MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 26, 2021: Russia's President Vladimir Putin hears a report by the Commander-in-Chief of the Russian Navy, Admiral Nikolai Yevmenov, on a complex Arctic expedition via video conference at the Novo-Ogaryovo residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASSÐîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí â Íîâî-Îãàðåâî âî âðåìÿ äîêëàäà ãëàâêîìà ÂÌÔ Íèêîëàÿ Åâìåíîâà î õîäå êîìïëåêñíîé àðêòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Privarea membrilor permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU de dreptul lor de veto ar distruge forul internaţional, a apreciat joi preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters, scrie agerpres

Rusia este unul dintre cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate care în ultimii ani sunt supuşi presiunilor pentru reformarea ONU, astfel încât să ţină cont de schimbările demografice şi economice la nivel mondial survenite de la crearea organizaţiei, după Al Doilea Război Mondial.


Citește și : Facebook începe SĂ PLĂTEASCĂ o parte din presa franceză
Însă, la o conferinţă cu experţi ruşi, liderul de la Kremlin a declarat că eliminarea dreptului de veto pentru ţările cu statut de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU (SUA, Rusia, Regatul Unit, Franţa şi China) ar reduce organizaţia mondială la un simplu cadru de dezbateri.

Pe de altă parte, Putin a anunţat că autorităţile ruse vor revizui legea în virtutea căreia zeci de jurnalişti şi organizaţii media au fost calificate drept ”agenţi străini’. Şeful statului rus a precizat că este nevoie de o clarificare a ”criteriilor ambigue” potrivit cărora media sunt adăugate pe lista ”agenţilor străini”.

Această sintagmă este utilizată pentru a desemna ceea ce autorităţile ruse susţin că sunt organizaţii cu finanţare străină angajate în activitate politică. Criticii acestei legi sunt de părere că actul normativ este utilizat pentru a reprima disidenţii.

Citește și : Sea-Watch 3 are la bord sute de migranţi şi aşteaptă să fie primită de un port european